Podnikateľský plán – Vypracovanie a detailný návod 2024

Mnoho podnikateľov, ktorí majú schopné a kvalitné projekty potrebujú vypracovať podnikateľský plán. Dôvody sú jednoduché ako napríklad snaha získať investora, kapitál od banky, finančnú podporu od fondov alebo spoluprácu so strategickým partnerom.

Vytvoriť podnikateľský zámer je náročné o to viac pokiaľ to robíte prvýkrát. Mnohokrát sa stáva, že sa vynechá alebo zabudne dôležitá súčasť biznis plánu a pred investorom alebo partnerom pôsobíte nepripravene alebo chaoticky, čo môže zbytočne vzbudzovať pochybnosti.

Čo sa dozviete v článku?

Dozviete sa ako vypracovať podnikateľský plán. Vytvoril som praktický návod pre zostavenie podnikateľského zámeru. Pri dodržiavaní týchto postupov by ste na konci mali vytvoriť kvalitný podnikateľský plán pre akýkoľvek projekt.

Zistíte ako vypracovať podnikateľský plán, tak aby zaujal najmä investorov, banky, fondy alebo strategických partnerov.

V jednotlivých kapitolách prejdeme krok po kroku jednotlivé časti podnikateľského plánu aby ste vedeli, ktoré časti sú najpodstatnejšie a aké informácie do nich vkladať, tak aby potencionálny čitateľ mal záujem spolupracovať alebo investovať do projektu.

Aký obsah nájdete?

 1. Tvorba podnikateľského zámeru
  1. Úvod do podnikateľského plánu
  2. Manažérske zhrnutie
 2. Vypracovanie podnikateľského plánu
  1. Popis produktu/ služby
  2. Aktivity po dokončení projektu
 3. Príležitosť na trhu
  1. Cieľový trh – (Veľkosť, rast)
  2. Cieľové publikum
  3. Konkurencia a konkurenčné ponuky
  4. Škálovateľnosť projektu
 1. Realizácia podnikateľského plánu
  1. Stratégia vstupu na trhy a jej popis
  2. Marketingový plán
  3. Ochrana vlastníckych práv (IPR)
 2. Personálny prehľad spoločnosti
  1. Prehľad tímu
 3. Finančný a projektový plán
  1. Popis biznis modelu
  2. Finančné výkazy
  3. Projekcia obratu, nákladov a break even point
  4. Časový harmonogram, míľniky a pracovné balíčky
  5. Riziká a príležitosti
 4. Appendix

Dokumenty na stiahnutie

  

Čo je podnikateľský plán?

Podnikateľský plán je detailná a konsolidovaná správa všetkých podstatných informácií o biznise na jednom mieste, jednom strategickom dokumente. Biznis plán obsahuje súčasný a budúci želaný stav biznisu. Sú v ňom podchytené všetky plány a postupy pre ďalšie obdobie.

Podnikatelsky plan

Základné otázky pred vypracovaním biznis plánu

Podnikateľský zámer je najzákladnejším dokumentom pri biznise. Hlavnú úlohu zohráva najmä v prípadoch, keď ideme žiadať pôžičku, investíciu, fond alebo partnerstvo.

Môžeme  povedať, že ide o strategický dokument respektíve zhrnutie kľúčových prvkov zo stratégie firmy.

Stručne povedané je to strategický súhrn o spoločnosti jej produktoch/ službách, výrobných technikách, trhu, klientoch, marketingovej stratégii, ľudských zdrojoch a finančných požiadaviek. Spoločnosť/ podnikateľ vykresľuje svoj zámer a najmä ciele v podnikateľskom pláne.

Zhromažďuje všetky potrebné informácie na jednom mieste v jednom dokumente.

Prečo písať podnikateľský plán?

Podnikateľský zámer poskytuje prehľad alebo plán pre krátkodobé a dlhodobé ciele podniku. Podnikateľ je schopný identifikovať silné a slabé stránky spolu s hrozbami a príležitosťami.

Pri tvorbe dokumentu sa vytvára dlhodobý finančný plán, ktorý vhodnejšie optimalizuje využitie zdrojov a schopností spoločnosti.

Biznis plán je sprievodca nielen pre vlastníka, ale aj zamestnancov a tretie strany.

Kedy vytvoriť podnikateľský plán?

Tvorba podnikateľského plánu záleží najmä na situácii podnikateľa. Podnikateľský plán sa tvorí pred začatím samotného biznisu alebo počas biznisu.

Situácie kedy treba vytvoriť biznis plán:

 • Potreba financovania pri rýchlej expanzii biznisu na národné alebo globálne trhy.
 • Rozbiehanie podnikania a potreba financovania.
 • Investície do inovácií a technológií pre zlepšenie produktov/ služieb a snaha financovania treťou stranou.
 • Tvorba dlhodobých rozhodnutí.
 • Pri hľadaní strategického partnera pre rýchlejší rozvoj biznisu.
 • Potreba financovania biznisu cez fondy a nenávratné finančné príspevky.
 • Strategický dokument pre predstavenstvo alebo kľúčových zamestnancov spoločnosti.
 • A iné.

Pre koho písať podnikateľský plán?

Ako bolo spomenuté na začiatku, podnikateľský plán je najmä pre:

 • budúcich investorov
 • banky
 • fondy a iné finančné inštitúcie
 • Fondy z európskej únie
 • Predstavenstvo
 • Kľúčové osoby/ zamestnancov vo firme

Avšak predtým ako podnikateľ začne písať biznis plán, potrebuje mať kvalitné podklady v podobe údajov. (Dáta z trhu, ekonomická štúdia uskutočniteľnosti – feasibility study).

1. Podnikateľský plán – Vypracovanie

Nižšie uvádzam niekoľko náležitostí, ktoré je vhodné dodržať pri tvorbe podnikateľského zámeru.

Podnikatelsky zamer vypracovanie

1.1. Úvod do podnikateľského zámeru

Titulná stránka – cieľom titulky je prezradiť čitateľom o čom budú čítať, kto písal plán a ako ho kontaktovať. Titulka by mala obsahovať nasledovné.

 •  Názov spoločnosti
 •  Názov podnikateľského zámeru
 •  Logo entity (firmy)
 •  Dátum vytvorenia/ modifikácie dokumentu
 •  Adresu
 •  Telefónne číslo a email
 •  Prípadne webovú stránku
 •  Iné kontaktné informácie (pokiaľ existujú)

Kontaktná osoba – Meno, priezvisko a kontakt na osobu, ktorá vytvorila podnikateľský plán.

Obsah podnikateľského zámeru- Obsah podnikateľského zámeru, ktorý umožní čitateľom rýchlu orientáciu v kapitolách a nájdenie pre čitateľa podstatných sekcií.

Zoznam skratiek a akronymov – Pokiaľ sú použité v dokumente rôzne terminológie, skratky, akronymy alebo technické skratky je potrebné ich všetky uviesť na jednom mieste.

Kvalita prezentácie alebo využitie grafika neuškodí – Biznis plán je dôležitý dokument a rovnako náležite by mal pôsobiť. Keď je biznis plán pripravený, odporúčam využiť dobrého grafika, ktorý  upraví graficky niektoré prvky plánu, tak aby pôsobil zaujímavo. Prvý dojem je naozaj dôležitý.

Ciele podnikateľského zámeru – Popis cieľov podnikateľa, čo chce dosiahnuť a akým spôsobom naplní tieto ciele.

1.2. Manažérske zhrnutie

Manažérske zhrnutie je najdôležitejšou časťou podnikateľského plánu. Zhrnutie zaujíma všetkých čitateľov resp. investorov a zúčastnené osoby ako prvé. V manažérskom zhrnutí môžete získať alebo stratiť pozornosť čitateľa.

Manažérske zhrnutie je dobré písať pútavo a vecne s relevantnými informáciami. Po prečítaní zhrnutia sa často investor rozhoduje, či bude pokračovať ďalej v čítaní a či ho nápad resp. biznis dostatočne zaujal.

Treba rátať s tým, že investori majú denne niekoľko biznis plánov a ponúk na rozbiehanie ďalšieho podnikania, pokiaľ ho zhrnutie dostatočne nezaujme, s veľkou pravdepodobnosťou nebude pokračovať v čítaní ďalej.
Odporúčam vtesnať zhrnutie do maximálne dvoch strán. V týchto dvoch stranách by ste mali vtesnať najvýznamnejšie kapitoly podnikateľského zámeru s kľúčovým odkazom aby sa mohol čitateľ už na začiatku zorientovať o myšlienke biznisu a nasledujúcich krokoch.

1.2.1.     Ako by malo byť dlhé manažérske zhrnutie?

Ako som vyššie spomínal odporúčam približne 2 strany pre manažérske zhrnutie. Bežná prax je približne 5% – 10% z celkovej dĺžky podnikateľského zámeru.

Teda keď má bežný podnikateľský plán okolo 30 strán, tak je to približne 1,5 – 3 strany.
Bývajú aj dlhšie podnikateľské plány, 40 – 50 strán, majte však na pamäti, že čitateľ má limitovanú svoju pozornosť a príliš dlhé elaboráty by ho mohli začať nudiť.

Pokiaľ bude chcieť viac detailných informácií, pozrie si prílohy alebo si začne dopytovať hlbšie dáta.

Ešte raz pripomínam „Investori, bankári alebo akékoľvek zainteresované strany, nemajú čas ísť do hlbokých detailov. Keď ich nezaujmete na začiatku a nezískate ich pozornosť, nebudú sa ďalej snažiť čítať.

Poznámka: Manažérske zhrnutie sa tvorí až keď je vypracovaný samotný podnikateľský zámer.

1.2.2.  Obsah manažérske zhrnutia podnikateľského zámeru

Ako vypracovat podnikatelsky plan
Základné body manažérskeho zhrnutia

V tejto kratšej podkapitole uvádzam niekoľko dôležitých bodov manažérskeho zhrnutia.

a.      Problém a riešenie

V manažérskom zhrnutí podnikateľského plánu popisujeme najmä problém, ktorý sa nachádza na trhu. Inak povedané „dieru na trhu“ alebo „zákaznícku potrebu“. Aký je problém, ktorý je potrebné riešiť, aký problém alebo ťažkosti majú zákazníci?

Odporúčam popísať problém vo viacerých bodoch a mierne ho rozvinúť.

Následne, keď sme popísali problém, je potrebné ukázať čitateľovi úžasné riešenie tohto problému. Pri popisovaní riešenia je potrebné popísať riešenie z viacerých uhlov. Prípadne mať na mysli nasledujúce aspekty.

 • Popísať životaschopnosť projektu. Možnosti škálovateľnosti, expanzie a rozvoja.
 • Ako produkt/ služba vypĺňa potreby zákazníka a opísať unikátne riešenie problému klienta.
 • Píšte veľmi vecne, rozpisovať väčší detail budete neskôr počas podnikateľského zámeru.

b.      Úvod samotného produktu/ služby

Opäť ide o krátky a vecný úvod k produktu/ službe. Odpovedanie na nižšie otázky pomôže vecne a náležite definovať produkt/ službu.

 1. O aký ide typ podnikania ide? (Výroba, služby, predaj, aký sektor?)
 2. Aká je inovatívna myšlienka daného produktu/ služby? (Prípadne je to game changer)?
 3. Aká je vízia a misia daného produktu/ služby.
 4. Ako je vyrábaný?
 5. Koľko je potrebné ľudí aby bol produkt/ služba dodaná?

c.      Popis biznis modelu

V tomto odseku bude potrebné len pár vetami popísať biznis model a ako produkt/ služba zarába. Treba tu popísať zdroje príjmu a pokiaľ má produkt dodatočné modifikácie, ktoré zarábajú treba spomenúť. Biznis model preukazuje silu, životaschopnosť a potenciál celého projektu.

d.      Prevádzka, míľniky, riziká a možnosti

Tejto sekcii podnikateľského plánu je venovaná samotnej exekutíve projektu.

V sekcie prevádzka je potrebné v krátkosti rozpísať procesy tvorby produktu/ služby. Zdroje potrebné na výrobu produktu/ služby (materiál, zariadenia, stroje, informácie). Odporúčam dať tiež veľmi krátky rozpis hlavných nákladov, ktoré sa podieľajú na tvorbe produktu/ služby.

Míľniky projektu sú často podceňované, ale pre investora majú veľmi veľký význam (kontroluje, či vývoj projektu je v súlade s plánom a uvoľňuje časti peňazí podľa dosiahnutých míľnikov). Míľniky v časovej osi nastavujú konkrétne ciele, deadliny, rozpočty a zodpovednosti manažmentu.

Každá aktivita sa stáva míľnikom. Tu sa stáva podnikateľský plán reálnym plánom.

Podnikatelsky plan - casova os
Zjednodušená časová os rozvoja podnikateľského plánu

Riziká sú dôležité najmä pre investora. V sumári sa uvedie niekoľko hlavných rizík prípadne ich všeobecné zhrnutie. (Táto časť má svoju špeciálnu sekciu neskôr).

e.    Finančný rozpočet, marketing a obchod

Finančný rozpočet sa zhrnie iba v nadhľade, stačí jednoduchá tabuľka, ktorá obsahuje plánované obraty, náklady, zisk a výšku potrebnej finančnej investície. Financie sú rozpísané vo väčšom detaile v samostatnej sekcii podnikateľského zámeru a patria tiež k veľmi dôležitej súčasti plánu.

Pri popise finančnej časti v manažérskom zhrnutí stačí ak bude táto časť okrem spomínanej tabuľky obsahovať odpovede na tieto otázky.

 1. Celková výška potrebného financovania.
 2. Na aký účel bude potrebné financovanie? (Ľudský kapitál v podobe dodatočných expertov, nákup zariadenia, nákup strojov)
 3. Kedy je potrebné financovanie a v ktorých častiach projektu?
 4. Finančné odhady boli vytvorené pri akých predpokladoch? (Optimistický, pesimistický, realistický)
 5. Ako, prípadne kedy plánujete vrátiť peniaze?
 6. Čo ponúkate investorovi za požičané peniaze?

f.      Cieľové publikum a konkurencia

Po dostatočnom úvode do produktu/ služby, finančných potrieb a akčného plánu, je vhodné čitateľa uviesť do obrazu ohľadom trhu a konkurencie.

Cieľové publikum
Cieľové publikum je referenciou na potencionálne skupiny zákazníkov pre ktoré je produkt/ služba určený/á.

Cieľové publikum tiež nazývané aj buyer persona alebo potencionálni zákazníci, je vhodné popísať niekoľkými pár vetami. Spomenúť každú skupinu, čo je pre ňu charakteristické a jej pohnútky pri kúpe produktu/ služby.

Odporúčam pri cieľovom publiku spomenúť problém každej skupiny a riešenie, ktoré mu produkt/ služba doručí.

Konkurencia na trhu
Definovanie konkurenčného prostredia niekoľko pár vetami a spomenutie významných konkurentov. Popis len z najvyššej perspektívy a jednoduchý popis ich pozície na trhu a sily.

2. Vypracovanie podnikateľského plánu

2.1. Popis produktu/ služby

Táto časť vypracovania biznis plánu popisuje detailnejšie produkt/ službu. V tejto časti je možné písať viac o konkrétnej inovácii. Odporúčam písať o produkte/ službe najmä z pohľadu a výhod užívateľa, popísať najmä jeho inovatívnosť v danom odvetví a jedinečnosť.

Nezahlcujte čitateľa príliš veľkými technickými detailami.

Časť o produkte a službe navrhujem rozdeliť do nasledujúcich menších podkapitol.

 • Krátka história a popis produktu/ služby
 • Inovatívnosť produktu/ služby
 • Životný cyklus produktu/ služby
 • Odlišnosť od konkurenčných produktov (point of difference)
 • Súčasný stav produktu/ služby a jeho/ jej želaný stav
 • Aktivity na nasledujúce obdobie

Krátka história a popis produktu/ služby

Krátky popis zakladateľov alebo zakladateľa, uvedenie prečo vznikol daný produkt/ služba a tiež mierne načrtnutie skúseností zakladateľa/ ov. Následne je možné popísať veľmi stručne niektoré míľniky, ktorými prešiel produkt/ služba až do dnešnej podoby.

V tejto sekcie je dobré vysvetliť v krátkosti bližší detail o produkte/ službe.

Ako vyzerá? Čo robí? Ako celkovo funguje? Aké má variácie alebo nadstavby? Odporúčam prikladať k popisom produktu/ služby aj reálne obrázky aby mal čitateľ predstavu o čo sa jedná a dostal sa rýchlejšie do obrazu.

Popis jednotlivých úžitkov produktu/ služby.

Inovatívna a prelomová myšlienka

V tejto časti biznis plánu popisujeme myšlienku produktu/ služby, jeho jedinečnosť, inovatívnosť a silu zmeniť bežný trend na niečo nové a priniesť tak na trh nový výzvu alebo náhradu už existujúcich riešení.

Jedinečnosť produktu/ služby môže byť v rôznych jeho vlastnostiach ako jednoduchosť užívania, nízka cena, nastavenie/ škálovanie na mieru zákazníka alebo iný element, ktorý vystupuje z radu.

Inovatívnosť a prelomovosť produktu/ služby je veľmi podstatným atribútom, ktorý si všímajú všetky subjekty, či už ide o spoluprácu alebo získavania finančných prostriedkov.

Životný cyklus produktu/ služby

Každý produkt má svoj cyklus pri príchode na trh. Tieto fázy sa nazývajú uvedenie, rast, dospievanie a 
pokles. Popísaním produktového cyklu dostane čitateľ obraz v akej fáze sa nachádza daný produkt/ služba a aké má vyhliadky do budúcnosti.

Životný cyklus produktu

Vzor produktového cyklu nájdete v .ppt súbore na stiahnutie slide 7.

Odlišnosť od konkurencie (Point of difference)

Inak povedané odlišnosti produktu/ služby, ktorými vystupuje z radu. Ďalšia podstatná časť pre investorov, pretože point of difference poukazuje na jedinečnosť produktu. Zvyčajne býva viacero bodov odlišnosti od konkurencie cca. 2-3 body.

Poznámka:
Rozdiel medzi konkurenčnou výhodou a odlišnosťou od konkurencie (point of difference – PoD).
Konkurenčná výhoda je interná odlišnosť spoločnosti pred konkurenciou.
Môže sa jednať o lepšie využívanie zdrojov (lacnejšie vstupy – materiál, polo výrobky, pracovná sila), prípadne lepšie schopnosti spoločnosti, čo znamená skúsený manažment, špecifické know-how na výrobu produktu/ služby.

Odlišnosť od konkurencie (Point of difference – PoD) je viac záležitosť marketingu. Je to schopnosť vyplniť medzeru vo vedomí zákazníka a získať v jeho mysli pomyselné odlíšenie od konkurenčných produktov/ služieb.
Môže to byť história firmy, povedomie o značke, celková značka, vlastnosti produktu alebo kvalita zákazníckeho servisu.

Súčasný a želaný stav produktu/ služby

V časti stavu o produkte popisujeme momentálny stav produktu/ služby, čo obsahuje a jeho náležitosti. Aké sú jeho funkcie a tiež funkcie alebo časti vo vývoji.

Následne sa popíše budúci predpokladaný stav, koľko bude trvať celkový vývoj a jeho predpokladané ukončenie. (Stačí v jednoduchosti a v bodoch, nie je potrebné zavádzať čitateľa do príliš vysokého detailu. Väčšia špecifikácia bude uvedená v časti implementácie – diagram a popis pracovných balíčkov).

Vzor: Časová os

Biznis plan casova os

Jednoduchý timeline nájdete v tomto súbore na stiahnutie slide 5 a 6.

2.2. Aktivity po dokončení projektu – [Dobrovoľné]

Pokiaľ je váš podnikateľský zámer kratší alebo dosahuje optimálny počet strán (25 – 35), v tom prípade odporúčam zahrnúť túto kapitolu do biznis plánu.

V tejto sekcii popisujete investorom, fondom, partnerom alebo zainteresovaným tretím stranám svoje plány po dosiahnutí vývoja a želanej technologickej úrovne produktu/ služby.

Postačujúcim by mal byť krátky opis aktivít, napríklad:

 • Najlepší vo svojej triede (Best in class) – Dosiahnutie vysokej technologickej úrovne vo svojej triede. Technologická jednotka.
 • Udržateľný rozvoj – Rozvoj spoločnosti a jej smerovanie v budúcnosti.
 • Zabezpečenie nástupníctva – succession planning, vychovávanie vlastných expertov a seniorov.
 • Rast organizácie – Začiatok rastu a vstupu na nové trhy, rast obratu núti spoločnosť rásť aj interne a zavádzať nové procesy. Je potrebné počítať s veľkosťou spoločnosti a jej riadením.
 • Rozšírenie na trhy – Horizontálny rast spoločnosti,  vstupy na nové trhy (APAC) a globálne rozšírenie. (pokiaľ majitelia majú takéto ambície).

3. Príležitosť na trhu

Hlavným cieľom sekcie príležitosti na trhu je presvedčiť investorov, budúcich spoluvlastníkov alebo partnerov, o existencii „diery na trhu“ alebo nevyužitých príležitostí, ktoré ešte existujú na danom trhu, prípadne o vytvorení nového trhu.

Hlavné ciele kapitoly:

 • Dobrý prehľad a pochopenie trhu, jeho veľkosti a rastu. (viď obrázok nižšie – obrázok 3).
 • Existencia dopytu na trhu a jeho predikcia.
 • Poukázanie dopytu priamo po našom produkte/ službe.
 • Kapacita spoločnosti konkurovať a získať podiel na trhu.

Vzorový prehľad zmapovania veľkosti a rastu európskeho trhu (SaaS služba)

3.1. Cieľový trh – Veľkosť trhu, rast

V časti trh uvádzame čitateľa do situácie na trhu (Globálnej a národnej – cieľový trh kam chceme ísť).

Dôležité je definovať trh postupne od všeobecného hľadiska k detailnejšiemu (Bottom-up prístup).

Všeobecnejší prístup:

Detailnejší prístup:

 • Veľkosť trhu a jeho rast
 • Predikcia trhu (3-5 rokov)
 • Vyspelosť trhu
 • Trhové podmienky (Analýza 5 síl – Porterova analýza, intenzita konkurencie, vyjednávacia sila nakupujúcich a dodávateľov, hrozba substitučných produktov a hrozba nových hráčov).

Vzor: PEST analýza

Ochota zákazníkov platiť za produkt/ službu

V sekcii zákazníka a jeho ochoty platiť odporúčam spomenúť takzvaný unique selling proposition (USP). Ide o vnímané benefity zákazníka voči nášmu produktu.

 • Jednoduchosť používania
 • Šetrenie peňazí a času (% hodnote)
 • Inovácie a technologická úroveň
 • Iné atribúty vnímané zákazníkom (napríklad značka a jej úroveň)

3.2. Cieľové publikum

V sekcii cieľového publika identifikujeme jednotlivé zákaznícke segmenty, ktorým je adresovaný produkt.

Cieľovému publiku by mal predchádzať prieskum (definovanie buyer persona), ktorý by zodpovedal nasledujúce otázky (prípadne je dobré v popise zodpovedať tieto otázky):

 • Kto je cieľové publikum pre môj produkt/ službu?
 • Aké ma socio-demografické atribúty?
 • Dôvody kúpy produktu.
 • Aké sú problémy publika a ako ich rieši produkt/ služba?
 • Aké sú ich očakávania? Cena? Kvalita? Zákaznícky servis?

V princípe v štruktúre tejto kapitoly je podstatné popísať v skratke definíciu publika, potrebu publika, riešenie pre konkrétne publikum, a odporúčam doplniť unique selling proposition pre dané publikum.

Zvyčajne sa definujú 2-3 publiká (buyer personas). Šablónu pre vytvorenie cieľového publika nájdete v súboroch na stiahnutie.

Vzor: Cieľové publikum, buyer persona (B2B segment, SaaS produkt)

Buyer persona/ vzor cieľového publika na stiahnutie slide 8 a 9.

3.3. Konkurencia a konkurenčné ponuky

V tejto sekcii biznis plánu je dôležité popísať konkurenciu na trhu. Priamu a nepriamu. Analýza konkurencie by mala obsahovať nasledujúce body:

 • Krátky popis konkurencie
 • Finančné informácie
 • Biznis model
 • Point of difference konkurenta
 • Odvetvie pôsobenia
 • Ponuka produktu/ služby a cena
 • Porovnanie produktu/ služby

Zopár tipov pre porovnanie konkurencie.

Vzorová tabuľka pre popis konkurencie.

Niekoľko šablón na stiahnutie pre skvalitnenie tvorby dokumentu podnikateľského zámeru.

Dodatočné šablóny, ktoré môžete pripojiť k podnikateľskému zámeru. Dodávateľský reťazec slide 1.
Reťazec tvorby hodnoty alebo value chain slide 2.
Popis konkurenčnej výhody. Competitive advantage slide 3.

3.4. Škálovateľnosť projektu

Pokiaľ má byť projekt atraktívny pre investorov, fondy alebo iné finančné subjekty, dôležité je aby bol model jednoducho škálovateľný – (Umožňujúci pomerne jednoducho rýchly rast a expanziu).

Podnikateľský zámer by mal určite obsahovať biznis model, ktorý možno pomerne jednoducho aplikovať na jednotlivé krajiny.

Príklad: SaaS internetová služba (online projekt manažment nástroje a podobne), kde pri preložení do jazyka krajiny a miernych úprav môžete vstúpiť prakticky do ktorejkoľvek krajiny.

Profitovanie zo škálovateľnosti v bodoch:

 1. Znižovanie celkových nákladov: Otvorenie nových trhov neprináša enormné navýšenie nákladov (pokiaľ nerátame marketingové výdavky). Do vývoja produktu/ služby sa investuje pomerne rovnaké množstvo prostriedkov.
 2. Personalizácia a rozšírenie sa stáva jednoduchším.
 3. Znižovanie nákladov na získanie zákazníka (CAC).
Podnikatelsky zamer a jeho skalovatelnost
Vzor škálovateľnosti projektu. Rast obratu a veľmi mierny nárast nákladov. (SaaS produkt)

Schopnosť škálovania biznisu je veľmi podstatný prvok pri rozhodovaní o investícii alebo partnerstve. Odporúčam zvýrazniť možnosti škálovania a určite tento bod zahrnúť do podnikateľského plánu.

5/5 - (4 votes)

1 komentár k “Podnikateľský plán – Vypracovanie a detailný návod 2024”

 1. Dobry den rad by som vas oslovil naporadenstvo a spolupracu pri pisani biznisplanu ako napisat biznisplan pre startup a ako si chranit napad na podnikanie pocas jeho prezentacie sporitelna poskytuje pre startup uvery ale potrebuje kvalitny biznis plan -model podlaich podkladov viemesa prisposobit apodla coho je stanovena cena vipisaneho biznisplanu dakujem

  Odpovedať

Vložiť komentár